Manuals and Guidelines

Sn Title Date Download
11 वनमा आधारित उद्यमहरुको व्यवसायिक योजना तयारी पुस्तिका Oct 2, 2020
12 सक्रिय तथा दिगोवन व्यवस्थापन तालिम पुस्तिका Oct 2, 2020
13 समूह संचालन सहयोगी पुस्तिका Oct 2, 2020
14 सम्वाद सन्चालन निर्देशिका (भाग २) Oct 2, 2020
15 सहभागीमूलक प्रकोप व्यवस्थापन - प्रशिक्षक–प्रशिक्षण पुस्तिका Oct 2, 2020
16 सामाजिक परिचालन अभ्यास- विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि जनसशक्तिकरणका उपायहरू Oct 2, 2020
17 सार्वजनिक लेखा परीक्षण- विकास प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने उपायहरू Oct 2, 2020
18 स्थानीय वन समूहहरूमा सुशासनका लागि सहजीकरण सहयोगी पुस्तिका Oct 2, 2020
19 Green Enterprise Promotion in TMJ- A guidelines for entrepreneurs Oct 12, 2020
20 अगुवा कृषकहरूका लागि घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम सहयोगी पुस्तिका Oct 12, 2020

About RRN

Rural Reconstruction Nepal (RRN) is a Nepali non-government, not for profit, social development organisation, initially set up as a small organisation in 1989

Contact Us

  • 288 Gairidhara Marg, Kathmandu, Nepal
  • +977 1 4004976, 4004985
  • rrn@rrn.org.np